ÚvodZákladní informace

Základní informace

Členové orgánů obchodních společností odpovídají osobně a neomezeně za škodu, kterou ve své funkci můžou způsobit. V sázce je osobní majetek manažerů, jejich nemovitosti, cennosti nebo úspory a to i pokud se dopustí chyby neúmyslně či z nedbalosti.

V případě vznesení právních nároků ze stran společnosti, akcionářů, věřitelů, správců konkurzní podstaty nebo zaměstnanců se manažer ocitá v obtížné situaci. Důkazní břemeno, na rozdíl od běžných právních sporů, leží totiž právě na manažerovi, který musí prokázat, že jednal s péčí řádného hospodáře.

Tato zákonem stanovená osobní odpovědnost je jedním z nejzávažnějších rizik, jimž jsou vystaveni vrcholoví manažeři vykonávající funkce v orgánech společností - členové představenstva a dozorčí rady akciové společnosti, stejně jako jednatelé společnosti s ručením omezeným.

D&O pojištění dnes již není novinkou. Je to nezbytný nástroj ochrany majetku společnosti a osobního majetku fyzických osob v jejím vedení. Představitelé společností potřebují na míru šité pojištění, které zafunguje v kritické situaci odpovědnosti manažera nebo jeho obrany proti neoprávněnému nároku.

Jedná se o standartní pojistný produkt, který kryje osobní odpovědnost členů orgánů společnosti (člen představenstva, člen dozorčí rady, jednatel) vyplývající z výkonu jejich funkce pro případ uplatnění nároku na náhradu škody a vztahuje se na právní zastoupení a náhradu škod v případě zanedbání či porušení povinností stanovených zákonem příkladmo: 

  • ztráty osobního jmění v důsledku neomezené osobní odpovědnosti za chod společnosti
  • nákladů na zastupování v případě obvinění a nároků, třeba i nedůvodných
  • nákladů na právní obhajobu v případě trestního řízení až do výroku o vině
  • finanční nestability společnosti následkem jejich jednání
  • nepříznivých finančních výsledků investování
  • nesprávného nebo neprůkazně vedeného účetnictví
  • negativního dopadu fúzí či kapitálových změn
  • zanedbání povinností souvisejících s podáním návrhu na konkurz

 

Kontaktujte nás pro více informací a sestavení nezávazné cenové nabídky.