ÚvodZákladní informaceCo je to D&O pojištění?

Co je to D&O pojištění?

Společnost je pojistníkem, tedy osobou, jež pojištění uzavírá. Jak už sám název pojištění napovídá, nevystupuje jako pojištěný subjekt. Účelem tohoto pojistného produktu totiž není chránit společnost proti nárokům na náhradu škody proti ní vzneseným (k tomu slouží jiné druhy pojištění, zejména pojištění obecné odpovědnosti společnosti za škodu a profesní odpovědnosti), ale proti škodám způsobeným jí samotné jednáním jejích orgánů.

V případě škody může společnost vystupovat jako strana poškozená a nárokující nebo pouze jako strana nárokující, kdy poškozeným je zprostředkovaně věřitel či akcionář. V obou případech může inkasovat pojistné plnění. Nárok vznáší zpravidla prostřednictvím statutárního orgánu nebo dozorčí rady podle toho, kterému orgánu je odpovědnost za škodu přičítána. Jedná-li se o škodu způsobenou členem představenstva či jednatelem, zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány určený člen dozorčí rady akciové společnosti nebo kterýkoliv ze společníků společnosti s ručením omezeným.

Řada pojistitelů se výslovně zavazuje uhradit škodu, která společnosti vznikne v důsledku jejího plnění za odpovědné členy statutárních orgánů nebo dozorčích rad. Jedná se o případy, kdy je třetí stranou vznesen nárok na náhradu škody, vyplývající ze skutečného nebo údajného porušení povinností členů orgánu společnosti, a společnost je na základě právních předpisů nebo smlouvy s těmito členy povinna tuto škodu uhradit.