ÚvodZákladní informaceCo v pojištění NENÍ zahrnuté?

Co v pojištění NENÍ zahrnuté?

Pojištěním nejsou kryty zejména škody vzniklé:
  • v důsledku úmyslného porušení povinnosti pojištěnými osobami (podvod, zneužití pravomoci apod.)
  • přímo ze sankcí uložených orgány státní správy v souladu s právními předpisy
  • ze soudního sporu existujícího již před uzavřením pojištění
  • ze skutečnosti, že pojištěná osoba (nebo jí blízká fyzická osoba nebo právnická osoba, v níž má přímý či nepřímý majetkový podíl) získá osobní nebo jiný prospěch nebo výhodu či přijme odměnu, na kterou nemá nárok nebo jež je neopodstatněná
  • přímo nebo nepřímo z ionizujícího záření nebo zamoření radioaktivitou z jakéhokoliv jaderného materiálu
  • porušením povinností pojištěnou osobou při výkonu funkce člena orgánu jiné než pojištěné společnosti (u některých pojistitelů lze připojistit)
Některá vyloučená rizika jsou pojistitelná jinými druhy pojištění. Jedná se např. o škody:
  • z profesní odpovědnosti
  • z obecné odpovědnosti (škody na zdraví či věci, a to včetně škod následných)

Pojištěním není kryta škoda vzniklá v důsledku porušení povinností vyplývajících pro odpovědnou osobu z pracovního poměru. Na tyto případy se vztahuje zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) § 257, a násl., které stanoví, že zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností do výše 4.5násobku svého platu. Dochází-li tedy u člena orgánu společnosti k souběhu pracovněprávního vztahu a vztahu založeného volbou nebo jmenováním do funkce dle obchodního zákoníku (tatáž osoba je zároveň zaměstnancem a členem orgánu společnosti), je vhodné doplnit D&O pojištění pojištěním odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.