ÚvodZákladní informaceSouvisející druhy pojištění

Související druhy pojištění

Pojištění profesní odpovědnosti
Pojištění obecné odpovědnosti společnosti za škodu
  • více informací na našich stránkách INSIA
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pojistný produkt doplňující jednak pojištění obecné odpovědnosti společnosti za škodu, jednak D&O pojištění pro případ, že členové statutárního orgánu, resp. dozorčí rady společnosti, jsou zároveň zaměstnanci téže společnosti.

Podle zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb. § 257) odpovídá zaměstnanec zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, a to až do výše 4.5násobku svého průměrného měsíčního výdělku. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, kterou si zaměstnanec sám přivodil, nebo po zneužití návykových látek, v takovém případě odpovídá v celém rozsahu.

Pojistit se může každý zaměstnanec, který vykonává práci v pracovním poměru, ať už na základě pracovní smlouvy, jmenování, volby nebo dohody o pracovní činnosti.

Dle volby lze do pojištění zahrnout odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s řízením dopravního prostředku (např. používá-li zaměstnanec při plnění pracovních úkolů vozidlo zaměstnavatele). Pojištění se sjednává jako individuální nebo skupinové (pojištění zaměstnanci jsou potom uvedeni v seznamu, který tvoří přílohu smlouvy), pojistnou částku si stanovuje sám pojištěný (odvíjí se zpravidla od výše jeho příjmu).

V případě pojistné události plní pojišťovna až 90% z částky, kterou je pojištěný zaměstnanec povinen zaplatit jako náhradu škody, za kterou odpovídá podle právních předpisů. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou úmyslně, v opilosti nebo pod vlivem návykových látek.

Vše názorně zobrazuje níže uvedené schéma: