ÚvodZákladní informaceCo je v pojištění zahrnuté?

Co je v pojištění zahrnuté?

D&O pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ, že proti pojištěným osobám bude kýmkoliv, včetně vlastní společnosti, jejích akcionářů či věřitelů, vznesen nárok na náhradu škody, kterou způsobily porušením svých povinností při výkonu působnosti člena statutárního orgánu či dozorčí rady společnosti. Hradí se zpravidla přímá finanční škoda a náklady nutné k právní ochraně před vzneseným nárokem na náhradu škody (u některých pojistitelů zálohově již v průběhu sporu), a to do výše pojistné částky uvedené v pojistné smlouvě.

Pojištěním je kryta škoda vzniklá následkem jakéhokoliv nedbalostního porušení povinností stanovených smlouvou nebo zákonem, ať už k němu dojde konáním nebo opomenutím. Půjde zpravidla o porušení zákonem stanovené obecné povinnosti vykonávat působnost člena orgánu společnosti s péčí řádného hospodáře, případně ve spojení s porušením jiné, konkrétně stanovené povinnosti.

Odpovědnost za škodu tak může založit například:
  • nesprávné nebo neprůkazné vedení účetnictví
  • zanedbání povinností souvisejících s podáním návrhu na konkurz vlastní společnosti
  • investice s nepříznivým finančním výsledkem pro společnost, a tím i pro její akcionáře na základě nesprávných strategických rozhodnutí
  • fúze či jiné kapitálové změny s negativním finančním či strukturním efektem
  • kotace cenných papírů, vydání prospektů společnosti a obchodování jejích akcií na burzách cenných papírů, obzvláště v zahraničí, mají-li negativní finanční dopad na společnost a její akcionáře
  • zveřejnění mylné nebo nepravdivé informace, v jejímž důsledku dojde ke znehodnocení akcií společnosti
  • porušení povinnosti mlčenlivosti
  • porušení zákazu konkurence